Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

78 nước, 7 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ