Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

60 nước, 7 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết