Sori12345 1644 -14
Minh7 1644 +14

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

69 nước, 6 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua