Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

112 nước, 11 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua