Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

136 nước, 14 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua