Kiểu: Cờ úp, 8/2/2023

71 nước, 4 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết