Kiểu: Cờ úp, 8/2/2023

79 nước, 8 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua