dangnha 1338 +15
0972493207 1317 -15

Kiểu: Cờ tướng, 8/2/2023

104 nước, 14 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết