NBAO 1755 +4
sangcoi28 1417 -4

Kiểu: Cờ tướng, 8/2/2023

70 nước, 8 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết