vuithoinhe 1501 +13
Vie.2022 1439 -13

Kiểu: Cờ tướng, 14/2/2023

50 nước, 4 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua