phat68 1567 -19
vuithoinhe 1540 +19

Kiểu: Cờ tướng, 14/2/2023

117 nước, 20 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ