Kiểu: Cờ tướng, 28/2/2023

97 nước, 7 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua