phuquocman 1494 -13
vuithoinhe 1528 +13

Kiểu: Cờ tướng, 28/2/2023

58 nước, 6 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua