Karshine 1533 -20
ychime 1452 +20

Kiểu: Cờ úp, 16/3/2023

49 nước, 4 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua