ychime 1472 -12
Karshine 1513 +12

Kiểu: Cờ úp, 16/3/2023

25 nước, 2 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết