ychime 1466 +19
Karshine 1519 -19

Kiểu: Cờ úp, 16/3/2023

53 nước, 4 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua