Kiểu: Cờ úp, 17/3/2023

36 nước, 2 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua