Kiểu: Cờ úp, 17/3/2023

58 nước, 4 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua