Kiểu: Cờ úp, 17/3/2023

15 nước, 0 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua