R40216036 1405 -13
Karshine 1443 +13

Kiểu: Cờ úp, 22/3/2023

27 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết