Kiểu: Cờ úp, 22/3/2023

48 nước, 7 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ