andanh2803 1578 +12
Karshine 1459 -12

Kiểu: Cờ úp, 22/3/2023

82 nước, 8 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ