Kiểu: Cờ úp, 22/3/2023

65 nước, 11 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết