Colddog 1477 -17
vodoicoup 1462 +17

Kiểu: Cờ úp, 24/3/2023

125 nước, 27 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua