vodoicoup 1479 +15
dienduy.114 1458 -15

Kiểu: Cờ úp, 24/3/2023

70 nước, 9 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua