Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 24/3/2023

25 nước, 3 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ