Lele222 1414 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 25/3/2023

67 nước, 5 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết