anhngoc123 1490 +13
Lele222 1414 -13

Kiểu: Cờ tướng, 25/3/2023

72 nước, 6 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết