Lele222 1367 -17
tatua1155 1424 +17

Kiểu: Cờ tướng, 25/3/2023

79 nước, 6 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết