Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

54 nước, 7 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết