Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

49 nước, 4 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua