Lele222 1360 +16
HOLUU1948 1364 -16

Kiểu: Cờ tướng, 25/3/2023

48 nước, 8 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết