Lontobaba 1462 +14
Giadinh12 1421 -14

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

82 nước, 6 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua