Kiểu: Cờ tướng, 25/3/2023

24 nước, 3 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua