Mitobao 1733 -17
Nam1976 1660 +17

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

35 nước, 4 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua