Lele222 1406 +19
thuan2802 1480 -19

Kiểu: Cờ tướng, 25/3/2023

92 nước, 14 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua