Mitobao 1699 -17
Nam1976 1694 +17

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

58 nước, 6 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua