Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

49 nước, 5 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết