Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 25/3/2023

55 nước, 7 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua