Kiểu: Cờ tướng, 25/3/2023

32 nước, 2 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết