khuebv 1499 +8
DeTC85 1347 -8

Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

55 nước, 7 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua