Kiểu: Cờ tướng, 4 ngày trước

49 nước, 3 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua