Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

62 nước, 5 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua