anhxuan70 1506 -14
Dijon 1541 +14

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2023

59 nước, 9 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết