nvt4291 1155 -12
kimlo2209 1235 +12

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2023

23 nước, 1 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua