Kiểu: Cờ tướng, 26/5/2023

48 nước, 3 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết