DeTC85 1339 -8
khuebv 1507 +8

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2023

25 nước, 1 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết