Kiểu: Cờ tướng, 4 ngày trước

32 nước, 1 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua