Kiểu: Cờ tướng, 26/5/2023

32 nước, 1 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua