1234545 1496 +12
luyentri 1415 -12

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2023

14 nước, 2 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ