Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

80 nước, 17 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ